Sofinanciranje

Podukrep 4.1

Naziv aktivnosti: Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Nakup kmetijske mehanizacije za okoljski učinek, postavitev travniškega nasada in postavitev mreže proti toči v vinogradu

Povzetek:

Načrtovana investicija je postavitev mreže proti toči na enem vinogradu, nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek ter postavitev dveh travniških nasadov za odpornimi sortami kot nov proizvod na kmetiji – jablana in sliva.

Cilji:

Z investicijo si kmetija prizadeva doseči cilj boljšega in zanesljivega pridelka v vinogradu ne glede na vremske razmere, uravnavati plevele na kmetijskih zemljiščih brez kemičnih sredstev, opraviti zanesljivo in bolj natančno zaščito z zmanjšanjem uporabe FFS, znižati stroške dela ter povečati ponudbo na turistični kmetiji s svojim sokom in sadjem.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji:

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati:

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO
Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati:

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.